top of page

Leveringsvoorwaarden

 

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden die gelden voor ALLE winkels van Kwispel

Biznizz en Hond­en­Handicap. Per winkel kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn:

● KwispelShop

● Hondenschoenen Enzo

● Specials4Dogs

● Hond­en­Handicap

● KwispelBiznizz

Algemene voorwaarden

Algemene handels­ en leveringsvoorwaarden van Kwispel Biznizz en Hond­en­Handicap.

1) Al onze aanbiedingen en prijsopgaven zijn geldig gedurende dertig dagen na de aanbieding doch worden

door ons vrijblijvend gedaan en Kwispel Biznizz/Hond­en­Handicap behoudt zich het recht voor om de prijzen

te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is.

Indien er bij een aanbieding staat dat er nog maar X aantal van aanwezig zijn, dan geldt: OP =

OP. Indien u er dan toch meer bestelt, dan geldt voor het aantal dat meer is dan de aangeboden

hoeveelheid de NORMALE prijs

2) Aanbiedingen en overeenkomstbevestiging

a. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de, bij de eventuele aanvraag, verstrekte gegevens, modellen,

tekeningen, ontwerpen etc. De wederpartij, nader te noemen: koper, zal ons vrijwaren tegenover iedere

aanspraak van (een) derde(n) terzake.

b. Een overeenkomst komt alleen tot stand na acceptatie van uw bestelling bij Kwispel

Biznizz/Hond­en­Handicap. U krijgt per email bericht als uw bestelling niet geaccepteerd wordt.

c. Kwispel Biznizz/Hond­en­Handicap kan te allen tijden bestellingen weigeren of al dan niet andere

voorwaarden aan de bestelling te verbinden. Mochten er veranderingen in de voorwaarden zijn, maakt

Kwispel Biznizz/Hond­en­Handicap u dit schriftelijk kenbaar. Indien een bestelling niet geaccepteerd wordt

door Kwispel Biznizz wordt dit uiterlijk binnen tien dagen aan u kenbaar gemaakt.

3) De opgegeven prijzen gelden voor levering af magazijn of winkel, exclusief verzendkosten, inclusief

omzetbelasting (btw), tenzij door ons uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.

4) De prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro’s, inclusief het BTW­tarief van 21%. Voor

medicijnen (vlooienmiddelen etc.) geldt een BTW­tarief van 6%.

5) Levering geschiedt af magazijn of winkel tenzij anders is overeengekomen en pas nadat de betaling is

ontvangen (dit geldt niet bij regiobezorging, rembours of bij zelf afhalen).

6) Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk

schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een leveringstermijn van 30 dagen overschreden wordt, zonder

dat dat uitdrukkelijk vermeld is bij de beschrijving van een artikel, heeft u het recht de overeenkomst te

ontbinden. Door Kwispel Biznizz/Hond­en­Handicap mondeling verstrekte levertijden zijn ALTIJD een

schatting. Levertijden hangen meestal af van derden, de leveranciers, douane en pakketdiensten.

7) Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen op de oorspronkelijke overeenkomst zijn eerst bindend voor

partijen indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

8) Wij behouden ons het recht voor, indien één of meerdere zaken niet leverbaar zijn, om de

koopovereenkomst gedeeltelijk, dat wil zeggen met betrekking tot die zaak of zaken, te ontbinden tegen

evenredige vermindering van de koopprijs of na overleg met de koper, vergelijkbare zaken te leveren.

9) Levering en verzending:

a. Leveringen buiten onze bezorgregio geschieden uitsluitend na vooruitbetaling, tenzij door ons uitdrukkelijk

anders is vermeld of overeengekomen.

b. Als een bestelling door Kwispel Biznizz/Hond­en­Handicap verzonden is kunt u, indien het een pakket

betreft, het tracktrace nummer aanvragen bij Kwispel Biznizz/Hond­en­Handicap. U kunt dan via

http://www.tracktrace.nl/ of via tel.; 0900­0570 het pakket volgen.

c. Als een pakket volgens PostNL bij u is aangereikt, maar u heeft het niet ontvangen, dan kunt u bij PostNL

een onderzoek laten instellen. U heeft GEEN recht op vergoeding.

d. Indien u het pakket aangetekend wilt ontvangen, dan kunt u dat aangeven in het commentaargedeelte bij

de bestelling. Kwispel Biznizz/Hond­en­Handicap zal in dat geval € 7,50 bij het verschuldigde bedrag op

tellen.

U wordt hiervan op de hoogte gebracht in een aparte mail

e. Bij Rembourszendingen dient u het aankoopbedrag VOORAF te voldoen. Aan de bezorger betaald u

alleen de verzend­ en bezorgkosten. (De op dat moment geldende rembourskosten)

10) Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Kwispel Biznizz/Hond­en­Handicap gerechtigd de

uitvoering van de desbetreffende overeenkomst te ontbinden

11) Wij verplichten ons jegens de koper om zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als

overeengekomen.Wij verbinden ons jegens de koper om zaken te leveren die:

a. Van deugdelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn;

b. Overeenstemmen met eventuele monsters, modellen of afbeeldingen, die door of namens de koper ter

beschikking zijn gesteld

12) Aflevering en garantie:

a. Bij aflevering van de zaken dient de koper deze nauwkeurig te inspecteren zonodig per omgaande te

reclameren. Eventuele gebreken die naderhand worden geconstateerd en die in redelijkheid niet door de

koper bij aflevering konden worden gezien, dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie dagen nadat

in redelijkheid zulks (alsnog) kon worden geconstateerd aan ons bekend te worden gemaakt op straffe van

verval van rechten.

b. Op elektrische en/of elektronische apparatuur verlenen wij garantie, zoals door de fabrikant aangeven.

Deze garantie geldt ook voor onze hondenbedden en voor andere zaken indien zulks vermeld is.

c. Voor aankopen via internet geldt de wettelijke bepaling dat koper gerechtigd is een product binnen zeven

werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden te retourneren. Koper ontvangt dan het geld dat hij voor

dat product betaald heeft terug. De door Kwispel Biznizz/Hond­en­Handicap berekende verzendkosten

blijven voor rekening van koper. Deze gelden worden dus NIET gerestitueerd, Door de koper gedane

betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de

opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de betaling betrekking heeft op

een latere factuur. Uitzondering op deze bepaling zijn producten die op maat of naar wens gemaakt worden

en producten die om hygienische redenen niet geretourneerd worden.

d. Uitgesloten van omruilen zijn alle producten die op maat of naar wens van koper gemaakt worden, tenzij

er duidelijke fouten gemaakt zijn buiten schuld van koper of indien er fabricagefouten in het product zitten.

Ook uitgesloten zijn ALLE hondenschoenen en wond­, spalk­ en gipsbeschermende middelen en alle

incontinentiematerialen, tevens ALLE producten die om de achterhand van de hond gaan of die wonden of

infectieplekken geheel of gedeeltelijk bedekken. Dit is om hygiënische redenen.

e. U kunt de producten bij ons komen passen en/of laten aanmeten. Hiervoor zal een bedrag in rekening

gebracht kunnen worden. U moet hiervoor een afspraak maken.

13) Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten

en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de betaling

betrekking heeft op een latere factuur.

14) De administratie van Kwispel Biznizz wordt ten alle tijde geacht een juiste weergave te zijn van de

gedane bestellingen, leveringen en betalingen, mits het tegendeel bewezen wordt.

15) Door het plaatsen van een order bij Kwispel Biznizz aanvaardt de koper deze algemene handels­ en

verkoopvoorwaarden en aanvaardt deze voorts dat deze deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst

tussen koper en Kwispel Biznizz.

16) De in artikel 15 genoemde koopovereenkomst bevat alle tussen de koper en Kwispel Biznizz gemaakte

afspraken en komt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en afspraken.

17) Ter zake van alle verbintenissen en rechtsvorderingen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van

toepassing.

18) Eventuele geschillen over alle verbintenissen en rechtvorderingen zullen naar gelang de absolute

bevoegdheid in eerste instantie worden berecht door de relatief bevoegde Kantonrechter, althans de

Arrondissementsrechtbank te Arnhem.

19) De eventuele nietigheid of niet geldigheid van één of meerdere van bovenstaande artikelen laat de

geldigheid van de andere bepalingen onverlet.

Klachten Mocht u ondanks onze zorg klachten hebben over de producten of over onze dienstverlening, dan

kunt u uw klacht het liefst per E­mail sturen naar hanneke@kwispelbiznizz.nl Kwispel

Biznizz/Hond­en­Handicap zal binnen 2 weken proberen uw klacht op te lossen met een voor beide partijen

aanvaardbare oplossing.

Garantievoorwaarden Alle producten worden onder volledige garantie geleverd, deze garantie geldt voor

fouten in materiaal of fabrikage. Kwispel Biznizz/Hond­en­Handicap staat in voor de kwaliteit van de door

haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de

door haar geleverde zaken.

De koper kan geen beroep doen op de garantie:

1. Indien de koper de zaken heeft verwaarloosd.

2. Indien de koper wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder

ook vallen reparaties die niet door of namens Kwispel Biznizz/Hond­en­Handicap zijn verricht.

3. Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning,

blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buitenkomende oorzaken of

onheil.

4. Indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is

onderhouden.

5. Indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.

6. Indien de koper de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

7. Indien het product op maat of naar wens gemaakt is.

Retourzendingen:

Retourzendingen dienen van te voren aangemeld te zijn per:

■ E­mail : hanneke@kwispelbiznizz.nl

■ Telefoon: 0625203414

Retourzendingen dienen binnen 10 dagen in originele verpakking, ongebruikt en onbeschadigd gefrankeerd

opgestuurd te worden aan: Kwispel Biznizz Groen van Prinstererstraat 5 6882 JG Velp Nederland

Betaling: Betaling van de door u bestelde artikelen geschiedt op de volgende wijze:

1. Woont of werkt u in onze bezorgregio: Contant bij aflevering.

2. Buiten onze bezorgregio verzenden wij uw bestelling: Na ontvangst op onze ING rekening.

(NL36INGB0004499493 t.n.v. JWCGM Bonekamp). Bij een rembourszending gaan wij over tot het verzenden

van de goederen zodra wij ze van de leveranciers binnen hebben gekregen

Wij trachten binnen 10 werkdagen na ontvangst betaling uw order te versturen. Deze termijn geldt NIET als

het gaat om producten die door Hond­en­Handicap zelf gemaakt worden. Ook producten die uit het

buitenland moeten komen, hebben vaak wat meer tijd en geduld nodig. Dit kan vaak 3 ­ 4 weken duren.

Zodra het langer dan vier weken gaat duren, brengen wij u daarvan op de hoogte.

Behalve deze voorwaarden, die voor alle winkels van Kwispel Biznizz/Hond­en­Handicap gelden, gelden voor

de afzonderlijke winkels vaak nog een paar aanvullende voorwaarden. Deze zijn in de betreffende winkels

terug te vinden.

bottom of page